Poziomy biegłości językowej

wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Europejski system opisu kształcenia językowego został sformułowany przez Komitet Ministrów Rady Europy. System oferuje wspólną dla całej Europy podstawę do opracowywania planów nauczania, zaleceń programowych, egzaminów, podręczników itp. Istotną jego częścią jest określenie poziomów biegłości językowej, pozwalające oceniać postęp w opanowywaniu danego języka – na każdym etapie uczenia się i przez całe życie. Określenie obiektywnych kryteriów opisu poziomów biegłości językowej ułatwi porównywanie i wzajemne uznawanie kwalifikacji uzyskiwanych w ramach różnych systemów edukacyjnych, co ma istotne znaczenie dla swobody przemieszczania się mieszkańców zjednoczonej Europy.

 

C Poziom biegłości C2 Mastery

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł. pisanych lub mówionych. w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie. spontanicznie i precyzyjnie. subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

C1 Effecive Operational Proficiency

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych. dłuższych tekstów. dostrzegając także znaczenia ukryte. wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie. spontanicznie. bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych. edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne. dobrze zbudowane. szczegółowe. dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne. sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi. łącznikami. wskaźnikami zespolenia tekstu.

B Poziom samodzielności B2 Vantage

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne. łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie. by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka. nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron. Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne. a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji. rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

B1 Threshold

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych. standardowych wypowiedziach. które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy. szkoły. czasu wolnego itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych. które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie. gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste. spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy. które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia. zdarzenia. nadzieje. marzenia i zamierzenia. krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.

A Poziom podstawowy A2 Waystage

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny. zakupów. otoczenia. pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych. prostych sytuacjach komunikacyjnych. wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie. w którym żyje. a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

A1 Breakthrough

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego. dotyczące np.: miejsca. w którym mieszka. ludzi. których zna i rzeczy. które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem. że rozmówca mówi wolno. zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Źródło: Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenia się, nauczania, oceniania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, a także w trosce o zapewnienia kompleksowej obsługi potrzeb językowych naszych Klientów pragniemy zaoferować usługę audytu językowego.  Celem audytu językowego jest dokonanie oceny zarówno kompetencji jak i potrzeb firmy w zakresie znajomości języków obcych.

Audyt językowy firmy może obejmować kontrolę kompetencji językowych pracowników, analizę wymaganych kompetencji językowych stanowisk pracy a także poprawność językową obcojęzycznej dokumentacji firmy.

kontrola kompetencji językowych pracowników

diagnostyka poziomu znajomości języka

występuje najczęściej na etapie przygotowania szkoleń językowych dla pracowników firmy. Jej celem jest ustalenie poziomu znajomości języka poprzedzające przydział poszczególnych uczestników kursu do odpowiednich grup. Diagnoza odbywa się w oparciu o rozmowy z pracownikami oraz ankiety i/lub testy kwalifikacyjne pisemne oraz ustne. Może być również przeprowadzana po zakończeniu szkolenia w celu oceny przyrostu wiedzy, przydatności kursu itp. Testy diagnostyczne są wykorzystywane również w procesie rekrutacji i selekcji pracowników

certyfikacja kompetencji językowych pracowników

polega na dokonywaniu oceny kompetencji pracowników za pomocą wystandaryzowanego narzędzia jakim jest egzamin certyfikujący . Niezbędna w sytuacjach konieczności oceny kompetencji pracowników, w planowaniu ich ścieżki kariery zawodowej, przydatności pracowników na konkretnych stanowiskach pracy. Egzaminy certyfikujące dają gwarancję obiektywnej oceny poziomu znajomości języka i porównywalności wyników. Przeprowadzane cyklicznie mogą służyć ocenie przyrostu wiedzy osób uczących się a także kontroli jakości prowadzonych szkoleń.


analiza potrzeb językowych firmy i jej pracowników

analiza stanowisk pracy w kontekście znajomości języków obcych

ma celu określenie wymaganych na danym stanowisku pracy minimalnych kompetencji językowych niezbędnych dla określenia wymagań dla kandydatów do pracy na danym stanowisku.

analiza zadań poszczególnych komórek organizacyjnych firmy w kontekście wykorzystywania języków obcych

pokazuje potrzeb językowych grup pracowników działających w ramach danej komórki organizacyjnej. Potrzeby językowe różnych działów, pionów czy jednostek terenowych mogą być diametralnie różne. Analiza taka pozwoli określić wymagania organizacji wobec kandydatów do pracy w planowanym procesie rekrutacji oraz wskaże priorytety w trakcie opracowywania planów szkoleniowych.

ocena potrzeb pracowników na etapie przygotowania szkolenia

ma za zadanie określenie najbliższych potrzeb szkoleniowych pracowników w celu podniesienia ich kwalifikacji w ramach projektowanego procesu szkoleniowego

analiza poprawności językowej dokumentacji firmy

Działalność każdej firmy wymaga komunikacji z innymi podmiotami, temu celowi służą dziesiątki, setki a czasem tysiące stron rozmaitych dokumentów, strony internetowe,  materiały reklamowe  nierzadko tworzone w języku obcym. Często prestiż i pozycja firmy wymaga, aby teksty w tych dokumentach były poprawne nie tylko merytorycznie ale również językowo (dotyczy to również języka polskiego). Sprawdzeniu, ocenie i ewentualnej weryfikacji tych tekstów ma służyć audyt dokumentacji firmy.

 
Korzyści płynące z udziału w kursie językowym za granicą są niepodważalne i nikogo nie trzeba chyba o tym przekonywać. Szczególnie polecić je należy tym wszystkim, którzy uczestniczą w różnych kursach językowych w kraju. Miesięczny kurs wyjazdowy może znacznie przyspieszyć proces nauki, a ponadto daje dodatkową szansę na poznanie kultury i życia codziennego danego kraju, co z kolei stanowi silny bodziec motywujący do dalszej nauki.

POLIGLOTA, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów językowych, chętnie pomoże Państwu w wyborze właściwej szkoły i najlepszego kursu.

mapa