Poliglota spełnia następujące standardy:

 • zajęcia prowadzą wykwalifikowani lektorzy polscy (filolodzy) i zagraniczni (filolodzy lub absolwenci uczelni ze świadectwem ukończonego kursu metodycznego RSA CTEFLA / CELTA / Trinity / RELSA)
 • szkoła zatrudnia dyrektora ds. nauczania oraz metodyka
 • szkoła dysponuje opracowanymi na piśmie programami nauczania poszczególnych kursów i poziomów
 • szkoła prowadzi nauczanie w oparciu o zdefiniowane metody przy pomocy odpowiednich materiałów dydaktycznych
 • szkoła posiada zdefiniowany system poziomów (zgodny ze skalą poziomów Common European Framework Rady Europy
 • kwalifikacja na kurs odbywa się w oparciu o testy diagnostyczne i rozmowy wstępne
 • szkoła przeprowadza wewnętrzne testy i egzaminy sprawdzające stopień opanowania materiału
 • słuchacze / klienci otrzymują okresowe raporty i świadectwa ukończenia kursu
 • szkoła posiada system nadzoru odbywających się zajęć (dzienniki, formularze realizacji zajęć)
 • w szkole znajduje się biblioteka metodyczna zawierająca materiały do nauczania języków obcych odpowiadające profilowi szkoły i jej programom nauczania
 • szkoła ma wypracowany system rekrutacji lektorów
 • lektorzy są hospitowani co najmniej raz w semestrze
 • dyrektor ds. nauczania/ metodyk regularnie monitoruje pracę lektorów• dyrektor ds. nauczania/ metodyk odbywa regularne konsultacje z lektorami
 • szkoła umożliwia lektorom rozwój zawodowy i doskonalenie swoich umiejętności
 • szkoła umożliwia lektorom udział w konferencjach, seminariach, warsztatach, itp. organizowanych poza szkołą
 • lektorzy prowadzą zajęcia według określonego planu
 • lektorzy dobierają materiały dydaktyczne zgodnie z programem kursu i celem zajęć
 • lektorzy wykorzystują na zajęciach pomoce audiowizualne
 • lektorzy motywują słuchaczy do nauki poprzez dobór odpowiednich technik i materiałów nauczania
 • lektorzy wykazują kompetencję językową (słownictwo, struktury gramatyczne, funkcje językowe, styl i rejestr, wymowa, płynność w mówieniu i precyzja formułowania myśli)

mapa